2020-05-31 11:43  -  KKS Spójnia Zebrzydowice

Zostań członkiem klubu

Zostań członkiem klubu

Zachęcamy do wstępowania w poczet Członków
Kolejowego Klubu Sportowego „Spójnia” Zebrzydowice. 
Zostając Członkiem Klubu masz realny wpływ na zmiany w Klubie!!!

Wstępując w struktury klubu sportowego Spójnia Zebrzydowice, będziesz miał swój głos w sprawach dotyczących działalności klubu. Ponadto będziesz mógł uczestniczyć we wszelakich imprezach organizowanych przez klub. Ale przede wszystkim będziesz miał ,,frajdę” z tego, że możesz dołożyć swoją cegiełkę w drodze do rozwoju naszego klubu.

Koszty z tytułu bycia w strukturach klubu to tylko 10 zł miesięcznie

Zatem zachęcam raz jeszcze do wstąpienia do struktur klubu. 
Pokaż, że los klubu nie jest Tobie obojętny. 

Kto może zostać członkiem klubu sportowego „Spójnia” Zebrzydowice

Według statutu członkiem klubu może być każda pełnoletnia osoba. 
Osoby niepełnoletnie mogą być członkami klubu po uzyskaniu zgody rodziców bądź prawnych opiekunów.

Co zrobić, aby zostać członkiem klubu sportowego „Spójnia” Zebrzydowice

Wypełnić deklarację członkowską (do pobrania w klubie lub ze strony internetowej)

Zapoznać się ze Statutem Klubu, a w szczególności z prawami i obowiązkami członków (znajdziesz je na dole strony),

Wypełnioną oraz podpisaną deklarację przesłać na adres klubu lub przekazać osobiście członkowi Zarządu,

Po przekazaniu deklaracji, zostanie ona przedłożona Zarządowi, który podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu,

Po uzyskaniu akceptacji każda osoba zostanie poinformowana osobiście o przyjęciu na członka klubu sportowego „Spójnia” Zebrzydowice. W momencie przyjęcia w struktury klubu, każdy zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu.

Wysokość składek:

Wysokość składek została ustalona przez Zarząd uchwałą nr I/2020 z dnia 8 maca 2020 roku, w następujący sposób:

Ustala się wysokość składki członkowskiej na rzecz klubu sportowego KKS „Spójnia” Zebrzydowice w wysokości:
10  złotych na miesiąc.

Statut KKS „Spójnia” Zebrzydowice

(wybrane fragmenty)

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Rodzaje członków

a) zwyczajnych, b) wspierający, c) honorowych

§ 10

Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym klubu mogą zostać osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnej, które złożą pisemną deklarację członkowską, uiszczą składkę członkowską oraz zostaną przyjęte przez zarząd klubu.

2. Członkowie zwyczajni klubu mają prawo:

a) uczestniczyć w walnych zebraniach klubu z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz klubu – z zastrzeżeniem § 11,

b) wybierać i być wybieranym na delegatów podokręgu, okręgu, związku – z zastrzeżeniem § 11

b) brać czynny udział we wszystkich formach działalności klubu

c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec klubu

3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a)  przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz klubu

b) regularne opłacanie składek członkowskich

c) branie czynnego udziału w działalności klubu

d) propagowanie celów klubu

§ 11

1. Małoletni w wieku 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu według zasad określonych w statucie bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego władz Klubu.

§ 12

Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która popiera działalność klubu i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu klubu.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

a) brać udział w walnym zebraniu klubu z głosem doradczym

b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu

c) korzystać z uprawnień wynikających z działalności klubu

4. Do obowiązków członków wspierających należy:

a) propagowanie i popieranie celów statutowych klubu

b) regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń

c) przestrzeganie postanowień statutu

§ 13

Członkowie honorowi

1.  Członkiem honorowym klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów i rozwój klubu.

2.  Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach klubu, zgłaszać do władz klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez klub zadań.

4. Członek honorowy ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz klubu,

b) dbania o dobre imię klubu.

§ 14

Utrata członkostwa

1. Członkostwo w klubie wygasa na skutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa

b) skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy

c) wykluczenie członka zwyczajnego uchwałą zarządu klubu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz, bądź działalność na szkodę klubu.

d) skreślenia z listy członków wspierających z powodu nie opłacania zadeklarowanych składek członkowskich przez okres 1 roku.

e) utraty osobowości prawnej